Ana Maria Diaconescu

Ana-Maria Diaconescu are 21 de ani și este studentă la UPT în anul II și președinte al asociației studențești BEST Timișoara. Prima dată când a fost contactată pentru a face parte din acest proiect s-a gândit că, din cauza unei aparente lipse de experiență, poate nu este tocmai cea mai potrivită persoană, însă după ce a recitit descrierea și-a dat seama că nu e chiar așa. A crescut într-o familie care i-a inspirat un bun spirit civic și încă de mică a luat parte la diferite activități de voluntariat cărora, ce-i drept, până acum nu le-a prea acordat importanță, dar care au ajutat-o să se dezvolte în așa fel încât în prezent să fie fericită în pielea ei.

Consideră că este foarte important ca fiecare dintre noi să inspire persoanelor din jur, dar mai ales tinerilor, o atitudine constructivă bazată pe empatie, acceptare, sentimente sincere și liberă exprimare, într-un cuvânt, cadrul mental potrivit, acel spirit civic de care avem așa mare nevoie în societate și în timpurile complicate pe care le trăim. Gesturile mici, spune Ana-Maria, se adună într-un tot unitar mai mare, iar acel tot face diferența: „Nu arunca gunoiul la întâmplare, ajută acel străin dezorientat, cară sacoșa de cumpărături a vecinei bătrâne și nu rata nicio ocazie de a face o faptă bună, iar atunci când poate nu ai energia necesară pentru a fi un exemplu, încearcă să nu îi atragi și pe cei din jur în colțișorul tău întunecat, evită să spui lucruri răutăcioase și, mai ales, încearcă să nu faci rău niciunei ființe vii. Fii tu un exemplu pentru cei din jur, ne îndeamnă Ana-Maria, și implică-te în formarea celor mai tineri, fie că sunt frați mai mici, verișori, prieteni sau tineri necunoscuți pe care îi vezi făcând lucruri inadecvate. Nu te uita în altă parte, pretinzând că nu s-a întâmplat nimic!”

Tinerii trebuie sprijiniți, continuă Ana-Maria, pentru că ei sunt în procesul de descoperire și dezvoltare, în perioada în care li se modelează caracterul; sunt dezorientați și caută inconștient modele și valori pe care să le urmeze și, dacă nu le primesc de la noi, riscă să găsească în locuri nepotrivite (cum ar fi, de exemplu, mass-media). Este foarte important ca tinerii să fie ajutați să se dezvolte, pentru că dintre ei se vor alege următorii lideri. Se prea poate să riști să se râdă de tine, ne asigură ea, dar dacă vei fi un exemplu de curaj și corectitudine, mulți tineri vor alege să îți urmeze exemplul și să-l duplice la rândul lor.

Tuturor ne-ar plăcea să avem siguranța că, dacă pățim ceva, oamenii ne vor sări în ajutor, dar, atenționează Ana-Maria, nu trebuie să uităm că și ceilalți au aceleași așteptări de la noi și că schimbarea nu poate începe decât de la fiecare persoană în parte. Curajul fiecăruia de a se perfecționa și de a acționa va defini, până la urmă, societatea în care trăim și-i va inspira pe cei care vor veni în urma noastră.

Ana-Maria Diaconescu is 21 years old and is a second year UPT student and president of the BEST Timișoara student association. The first time she was contacted to be part of this project, she thought, due to an apparent lack of experience, that she might not be the right person, but after rereading the description she realized that this was not the case. She grew up in a family that inspired a good civic spirit and since she was a child she took part in various volunteer activities which, frankly, she has not given much importance to so far, but which have helped her develop in such a way that now she can be happy in her own skin.

She believes that it is very important for each of us to inspire people around us, but especially young people, with a constructive attitude based on empathy, acceptance, sincere feelings and free expression, in a word, the right mental framework, that civic spirit we need so much in society and in the complicated times we live. The small gestures, says Ana-Maria, come together in a larger unitary whole, and that makes all the difference: ”Don’t throw out the garbage randomly, help that lost stranger, carry your old neighbor’s shopping bag, never miss a chance to do a good deed, and when you may not have the energy to be an example, try not to lure those around you into your dark corner, avoid saying bad things, and especially try not to hurt any living creature. Be an example to those around you, Ana-Maria urges us, and get involved in training the younger ones, whether they are siblings, cousins, friends or unknown young people you see doing inappropriate things. Don’t look the other way, pretending nothing happened!”

Young people must be supported, Ana-Maria continues, because they are in the process of discovery and development, at the age when their character is shaped; they are disoriented and unconsciously look for patterns and values ​ and, if they do not receive them from us, they risk finding the wrong ones, in inappropriate places (such as the media). It is very important that young people are helped to develop, because the next leaders will be chosen from among them. You may risk being laughed at, she assures us, but if you are an example of courage and fairness, many young people will choose to follow your example and duplicate it in turn.

We would all like to be confident that, if something happens, people will come to our aid, but, warns Ana-Maria, we must not forget that others have the same expectations of us and that change can only start from the individual. Each person’s courage to improve and act will ultimately define the society we live in and will inspire those who come after us.